Monthly Archives: септември 2013

You are browsing the site archives by month.

Тони Джеймс – гост на Пловдив Коучинг с „Умението да сме добри оратори“. 

Един тренинг за седемте основни умения в живота:

 • Увереност и самооценка
 • Вие в чуждите очи
 • Кариерно развитие
 • Бизнес възможности
 • Взаимоотношения
 • Социалния Ви статус
 • Коучинг умения

Основни теми: 

 • Как да използвате нервите си по време на презентация във Ваша полза
 • Трите „П“, които повишават Вашата увереност.
 • 6 основни въпроса, които трябва да зададете, преди подготовката си
 • Спечелете вашия слушател, без да кажете дума!
 • Разкажете им история – чудесен начин за обучение!
 • Коучингът е общуване – правете го добре!

Интерактивен тренинг:

 1. Избор на тема
 2. Очертаване на структура
 3. Дефиниране на трите части на презeнтацията
 4. Възможност за кратка презентация (по желание)
 5. Дискусия и обобщение на наученото

 

Потвърдете присъствие! 
Симултантен превод!

Гост лектор: Тони Джеймс
Коуч по ораторско майсторство и комуникация
http://tonyjames-speakercoach.com/

Дата: 2 октомври, Сряда, 2013 от 19 часа
Място: Пловдив, ул. Капитан Райчо, Комплекс “Гранд”, ет. 4, офис 24
За контакти: Гергана Капио 0889 494 697
gergana@plovdivcoaching.com

Тренингът ще се проведе и във:
Варна на 30 септември 2013
София на 1 октомври 2013

 

Tony James – guest of Plovdiv Coaching with “Being a Better Speaker”.

A training on the 7 Important Areas in Your Life:

 • Your Confidence & Self Esteem
 • How People View You
 • Career Promotions
 • Business Opportunities
 • Relationships
 • Your Social Status
 • Your Coaching Abilities

You can be a Confident Speaker – Really! .. Here’s How.

Key Points:

 • How to use your nerves to help you with successful presentations
 • The 3 ‘P’s which will boost your confidence
 • 6 Essential Questions You MUST ask before even starting to prepare
 • Win your listener – without saying a word!
 • Tell them a story – a great way to teach
 • Coaching is communicating – learn to do it well!

Interactive Workshop:

 • Selecting a topic
 • Building a talk outline
 • Defining the 3 parts of a presentation
 • Your Opportunity to make a brief presentation – voluntarily of course
 • Discussion and summary of new things learnt.

Guest speaker: Tony James
Communication and Public speaking coach
http://tonyjames-speakercoach.com/

When: 2 October, Wednesday, 2013 starting at 19:00
Place: Plovdiv, Complex “GRAND”, Capitan Raicho str., floor 4, office 24
Contact: Gergana Cappio 0889 494 697
gergana@plovdivcoaching.com

The same workshop will be carried out in:
Varna – 30 September 2013
Sofia – 1 October 2013